studio-final-portfolio

final-portfolio

graphics9c_booklet_final

Assignment 9B - Articulations

  PDF: board-final

Assignment 9: Fabrication Tools 1: Measured Contexts

Group: Steven Belt, Kelsey Braun. Sahil Khakhar, Ian McGee, Julie Sorensen   Reference Images: graphics1_a9_referenceimages-compressed

Assignment 8 - Data Driven Assemblies: Part B

PDF: 8b-final   https://drive.google.com/open?id=0B5z9aGChJy_8QjBEN2JxWEdtdUU

Assignment 8 - Data Driven Assemblies

PDF: assignment8_final

Assignment 7 - Surface Manipulations: Part B

  PDF: assignment_7_b Grasshopper: https://drive.google.com/open?id=0B5z9aGChJy_8cDBIQ2g5dTFBMlU Rhino: https://drive.google.com/open?id=0B5z9aGChJy_8aXpGYUROQWRDWWs

Assignment 7 - Surface Manipulations in Grasshopper: Part A

PDF: assign7_part_a_final_sahilkhakhar  

Assignment 6 - Grasshopper: Part B

assignment-6-final   Grasshopper: https://drive.google.com/open?id=0B5z9aGChJy_8SF95eWJBRDgydkE Rhino: https://drive.google.com/open?id=0B5z9aGChJy_8bHI2QThYWWNuVG8